Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Khóa học chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II

Bộ giáo dục và đào tạo gửi công văn 2102 ngày 13/05/2016 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II năm 2016.

HỌC NGHIỆP VỤ GIẢNG VIÊN CĐ-ĐH PHỤC VỤ KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH

ĐỊA CHỈ MỞ LỚP GIẢNG VIÊN CHÍNH - THĂNG HẠNG GIẢNG VIÊN

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II

khai giang lop hoc chuan chuc danh giang vien chinh hang 2


Tel: 0979 86 86 23 - Zalo: 0979 86 86 23 - Skye: 097 77 00 499

Email: xuanquy@duyenhai.edu.vn

Website: daotaodaihan.com

HOẶC GHI DANH TRỰC TUYẾN:

HỌC CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II

dao tao chung chi chuan chuc danh nghe nghiep giang vien chinh

 

 

Kính gửi: 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng công lập;

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Thông tư số 12/2012/TT-BNV);

- Công văn số 1732/BNV-CCVC ngày 15/04/2016 của Bộ Nội vụ về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016, Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong việc tổ chức thi thăng hạng từ giảng viên (hạng III lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hàng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) trong các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là các trường đại học) và các trường cao đẳng công lập năm 2016 như sau:

I. Thi thăng hạng từ Giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II):

1. Đối tượng dự thi giảng viên chính hạng 2:

- Là các viên chức đang giữ các chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã sốV.07.01.03, đang làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, trường cao đẳng công lập đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên Đại học - Cao đẳng.

2. Điều kiện dự thi thăng hạng cho giảng viên Cao đẳng - Đại học:

- Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

+ Trường đại học, trường cao đẳng có nhu cầu

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (năm 2013, năm 2014, năm 2015) và tới thời điểm cử dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không đang trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

+ Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng - Đại học;

+ Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT_BGDĐT_BNV), cụ thể như sau:

+++ Chủ trì thực hiện ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;
+++ Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt) được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo;

+++ Có ít nhất 03 bài báo khoa học đã được công bố (bao gồm: Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học; báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo; kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ).

+ Viên chức dự thi phải có thời gian giữ ngạch giảng viên, mã số: 15.111 hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch giảng viên, mà số: 15.111 tối thiểu 02 năm. Viên chức trước khi đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạnh II), mã số: V.07.01.02 phải được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số: V.07.01.03 quy định tại Thông  tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT_BNV. Việc thực hiện bổ nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV  ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

3. Hình thức, nội dung và thời gian thi thăng hạng giảng viên cao Đẳng - Đại học:

- Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính phải dự thi đủ các bài thi sau:
+ Bài thi kiến thức chung:

+++ Nội dung thi: Kiểm tra những hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng; xu hướng quốc tế, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học của Việt Nam; vấn đề đổi mới quản lý giáo dục đại học và quản lý nhà trường; Các chính sách và quản lý nhà nước về giáo dục đại học; quan điểm, định hướng chiến lược phát triển của ngành/chuyên ngành đào tạo và của nhà trường; pháp luật về viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính.

+++ Hình thức thi: Viết

+++ Thời gian thi: 180 phút

- Bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

+++ Nội dung thi: Viên chức dự thi chuẩn bị bản báo cáo dưới dạng một công trình khoa học tổng quan về kết quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học của bản thân từ khi được bổ nhiệm vào chức danh đang giữ cho đến thời điểm đăng ký dụ thi thăng hạng. Nội dung của báo cáo tổng quan bao gồm các nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp dự thi quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT- BGDĐT-BNV.

+++Viên chức dự thi phải trình bày tóm tắt bản báo cáo tổng quan trước Hội đồng và trả lời phỏng vấn của giám khảo.

*** Lưu ý:

- Các kết quả trình bày trong bản báo cáo tổng quan phải có tài liệu minh chứng cụ thể và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các minh chứng này.

+++ Hình thức thi: Thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp

+++ Thời gian thuyết trình và phỏng vấn: 30 phút/người

+ Bài thi ngoại ngữ:

+++ Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, do viên chức đăng ký một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung. Trường hợp là giảng viên dạy ngoại ngữ thì phải thi ngoại ngữ thứ 2 ở trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+++ Hình thức thi: Viết và vấn đáp.

+++ Thời gian thi: Viết 90 phút, vấn đáp không quá 15 phút (gồm chuẩn bị và trình bày).

 

Tin tức khác