Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Quy định hướng dẫn làm BCTN cho khóa trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính

Trường Cao đẳng Văn Lang gửi đến sinh viên các khóa học trung cấp văn thư hành chính và cao đẳng văn thưu hành chính đang thực tập tốt nghiệp.

QUY ĐỊNH VỀ HƯỚNG DẪN LÀM BCTTTN KHÓA HỌC NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Hệ học trung cấp văn thư hành chính;

Hệ học cao đẳng văn thư hành chính;

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP CHO KHÓA HỌC NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

- Sinh viên đã và đang học tại các lớp trung cấp văn thư hành chính và lớp học cao đẳng văn thư hành chính hiện đã và đang thực tập tốt nghiệp tại các lớp Trung cấp - Cao đẳng khóa đang học.

I. QUY CÁCH TRÌNH BÀY BCTT NGÀNH HỌC VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

1. Nội dung báo cáo thực tập về ngành học văn thư:

- Nội dung chi tiết báo cáo của từng sinh viên, do sinh viên chọn sau khi tham khảo ý kiến của đại diện cơ quan tiếp nhận thực tập (Cán bộ hướng dẫn) và GV theo dõi của Đội. 

- Báo cáo thực tập tốt nghiệp cần trình bày lại kết quả thực tập tại cơ quan những việc mà sinh viên đã làm theo mục đích, nội dung, kết quả công việc.


2. Hình thức trình bày trên báo cáo:

- Số trang: Tối thiểu là 20 trang, tối đa 30 trang không kể phần mục lục;

- Khổ giấy: A4 (210x970mm);

- In một mặt;

- Chữ trong phần nội dung báo cáo: Kiểu chữ font_ Times New Roman, Font size: 13

- Căn lề: Trái - left: 3cm; Phải - right: 2 cm; Trên - top: 2.5cm; Dưới - bottom: 2 cm;

- Đánh số thứ tự các bảng, hình ảnh, bản đồ/sơ đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng;


3. Quy định thứ tự sắp xếp trong bài BCTNTN 

a. Bìa ngoài ( có mẫu kèm theo)

- Bìa loại giấy cứng khổ A4(210×970 mm)

- Mẫu kèm theo.

(Mẫu trang bìa)

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI(Bold,cỡ chữ 14)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG (Bold,cỡ chữ 16)

 

 

 

 

tuyen sinh lien thong nganh van thu hanh chinh

(*) Lưu ý: Chỉ dùng Logo ko có sdt của cô bên dưới nhé 

 

KHÓA …….. (201   – 201    ) (Bold, cỡ chữ 16)

NGÀNH:…………………………….

 

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (bold, in hoa, cỡ chữ 20)

Chuyên đề: …………………………………………………( Bold, cỡ chữ 16)

 

 

 

 

 

GVHD             : ………………………(Bold, in hoa, cỡ chữ 14)

SVTH              : ………………………(Bold, in hoa, cỡ chữ 14)

LỚP                 :  ………………………(Bold, in hoa, cỡ chữ 14)

 

 

 

 

Hà nội, 2019 (Bold, cỡ chữ 13)


b. Trang Bìa trong (trình bày giống trang bìa)

4. Lời  cảm ơn

- Viết ngắn gọn

- Mẫu kèm theo(theo mẫu)

(Mẫu)

LỜI CẢM ƠN

(In hoa, cỡ chữ 14, xếp sau trang bìa)

 

Cỡ chữ 13…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

 

Copy nội dung lời cảm ơn vào

 

                                                                                             

 

                                                                                     Em xin chân thành cám ơn!

5. Phiếu đánh giá kết quả thực tập (đơn vị thực tập, không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

 - Ý kiến của người đại diện cơ sở mà SV đến thực tập

- Có ghi chức vụ, ký tên.

(Mẫu)

(dành cho đơn vị HSSV thực tập)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

ĐƠN VỊ THỰC TẬP:...............................................................................................................

Nhận xét về kết quả thực tập của HSSV:................................................................................

Đến thực tập từ ngày ………………………… đến ngày ....................................................

Nội dung thực tập:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1. Nhận xét về chuyên môn:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Nhận xét về thái độ, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan thực tập:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ngày ….tháng ….. năm 2019

ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 

                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)  

6. Nhận xét của giáo viên theo dõi (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

(Mẫu)

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

PHÒNG ĐÀO TẠO

-----------–¯—-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

         -----------------------------------------------

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(dành cho giáo viên hướng dẫn HSSV thực tập)

 

 

TÊN CHUYÊN ĐỀ: .............................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Sinh viên:......................................................... MSSV:............................. Lớp:...................

Chuyên ngành:.......................................................................................................................          

 

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Điểm bằng số:........................................................................................................................

Điểm bằng chữ:......................................................................................................................

 

 

                                                                                  Hà nội, ngày       tháng       năm 2019

                                                                                      GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

 

                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mục lục : (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

 

   MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN················································································ ?

LỜI CAM ĐOAN············································································ ?

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP··················································· ?

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN··········································· ?

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT························································· ?

DANH MỤC CÁC BẢN SỬ DỤNG······················································· ?

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ·················································· ?

MỤC LỤC··················································································· ?

LỜI MỞ ĐẦU··············································································· ?

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY··························· ?

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN····················· ?

1.1.1. Lịch sử hình thành································································ ???

1.1.2. Quá trình phát triển······························································· ???

1.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ··················································· ???

1.2.1. Chức năng········································································· ???

1.2.2. Nhiệm vụ·········································································· ???

1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC······························································· ???

1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức······························································ ???

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận········································· ???

1.4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH····················· ???

1.4.1. Tình hình cơ sở vật chất·························································· ???

1.4.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty··································· ???

1.4.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn năm 2016-2019········· ???

1.4.2.2. Kế hoạch trong năm 2020····················································· ???

1.4.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới··································· ???

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG························································· ???

2.1.························································································ ???

····························································································· ???

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN·························· ???

3.1. NHẬN XÉT·········································································· ???

3.1.1. Ưu điểm của Công································································ ???

3.1.2. Hạn chế của Công ty ····························································· ???

3.2. KIẾN NGHỊ········································································· ???

3.2.1. Đối với công ty···································································· ???

3.2.2. Đối với nhà nước·································································· ???

3.2.3. Đối với nhà trường································································ ???

KẾT LUẬN··············································································· ??? 

TÀI LIỆU THAM KHẢO······························································ ???

 

·           Tên các chương, mục và số thứ tự trang

·           Các chương mục đưa ra trình bày tối đa 3 cấp

Chương I: ………..

              I.1…………….

                   I.1.1………………….

 

8. Danh mục các bảng, các hình: (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

9. Các chữ viết tắt dùng trong báo cáo

·       Chữ viết tắt, diễn giải tiếng Anh (nếu là chữ viết tắt từ tiếng Anh), diễn giải tiếng Việt. Ví dụ:

·       TTTN: Thực tập tốt nghiệp

·       CQCQ: Cơ quan chủ quản

10. Phần mở đầu ( đánh số trang bắt đầu từ 1)

·       Giới thiệu lý do, mục đích chọn chủ đề báo cáo thực tập

·       Nội dung thực tập

·       Địa điểm thực tập

(Mẫu)

LỜI MỞ ĐẦU

(In hoa, cỡ chữ 14, xếp sau trang bìa)

 

Cỡ chữ 13…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….………………

 

 

                                               (copy phần mở đầu vào đây)

 

11. Phần nội dung của báo cáo thực tập

-  Trình bày kết quả những việc đã làm, có nhận xét, đánh giá về mỗi phần. Có thể tham khảo các chương mục như sau:

Chương 1. Tổng quan về cơ sở thực tập

·       Thành lập và phát triển

·       Chức năng hoạt động của cơ quan tiếp nhận ( bao gồm các lĩnh vực hoạt động, thế mạnh của công ty)

·       Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự

Chương 2: Nội dung thực tập tại cơ quan tiếp nhận

·       Mô tả công việc

·           Phương thức làm việc

·           Quy trình thực hiện

·           Kết quả đạt được

Chương 3: So sanh thực tế với lý thuyết. Đề xuất các giải pháp cải tiến

12. Phần kết luận và kiến nghị

1.Kết luận:

·           Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được trong quá trình thực tập

·           Nếu tóm tắt điểm mạnh và hạn chế của vấn đề thực tập tại công ty

2.        Kiến nghị

·           Cơ quan thực tập: SV kiến nghị với cơ quan thực tập về chủ đề thực tập

·           Bộ môn: SV có thể kiến nghị về bộ môn 2 khía cạnh :

·           Kiến thức trang bị trong nhà trường có đủ cho SV tự tin thực tập tốt nghiệp. Cần trang bị thêm kiến thức gì cho SV

13.Tài liệu tham khảo:

Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự A,B,C theo họ của tác giả

14. Phụ lục

Trình bày những biểu mẫu, số liệu thô, biểu, bảng…phục vụ việc làm báo cáo thực tập.

  **** Lưu ý:

-          Sau mỗi đợt thực tập HSSV in  01 quyển báo cáo và nộp cho Cán bộ phụ trách lớp (Đội)

-          Cán bộ phụ trách lớp nhập điểm báo cáo TT nộp về Phòng ĐT.

 

Tin tức khác